SERVEIS

HERÈNCIES


herencies

TESTAMENT: ASSESSORAMENT I REDACCIÓ

La millor manera de resoldre una herència és fer testament. No cal disposar d’un gran patrimoni per fer testament. Es tracta d’una inversió petita que en el futur estalviarà temps, diners i problemes als nostres hereus.

Quan hi ha fills menors, és encara més important fer testament perquè, si no hi ha res escrit, serà el jutge qui prengui les decisions en un moment molt delicat.

A Vilà Associats disposem d’una àmplia experiència en la preparació i redacció de testaments i contractes successoris. Oferim un assessorament integral, jurídic i fiscal, adaptat a les necessitats de cada persona


DECLARACIÓ D’HEREUS ABINTESTAT

La declaració d’hereus abintestat és un procés legal que permet als hereus rebre l’herència quan el difunt no ha deixat testament.

A Vilà Associats ens encarreguem de realitzar tots els tràmits necessaris en el cas de defuncions sense testament.


ACCEPTACIÓ D’HERÈNCIA

Per tal d’adquirir la condició d’hereu o hereva és necessari acceptar l’herència.

A Vilà Associats realitzem tots els tràmits relacionats amb l’acceptació d’una herència de forma
ràpida i eficient, i oferim cobertura d’àmbit estatal.

• Obtenció de certificat literal de defunció

• Obtenció de certificat d’últimes voluntats

• Obtenció del registre d’assegurances

• Inscripcions en el registre de la propietat

• Liquidació d’impostos (successions, plusvàlues municipals, donacions)

• Negociació de la legítima (reclamació i pagament)

• Renúncia d’herència

LIQUIDACIÓ D’IMPOSTOS (successions, plusvàlues municipals, donacions)

Assessorem en el pagament dels impostos derivats de rebre una herència i portem a terme tots
els tràmits necessaris per al seu pagament durant període legalment establert, sis mesos desde la
data de la defunció.

NEGOCIACIÓ DE LA LEGÍTIMA (reclamació i pagament)

Assessorem i ajudem els nostres clients en la negociació de la legítima, sempre des de la
proximitat i la confiança, amb la màxima transparència.

RENÚNCIA D’HERÈNCIA

L’acceptació d’una herència comporta fer-se càrrec del bens i drets del difunt, però també dels
seus deutes i obligacions.

Una herència també es pot repudiar, una opció freqüent per raons tributàries i altres motius
econòmics, principalment perquè el difunt deixa deutes hipotecaris o de crèdits.

A Vilà Associats estem especialitzats en l’anàlisi de les càrregues d’una herència per veure’n la seva viabilitat.


PLANIFICACIÓ SUCCESSÒRIA

Impost sobre successions i donacions: com reduir el cost fiscal

Un element important a l’hora de fer la teva planificació successòria és el cost fiscal associat a cadascuna de les opcions hereditàries. La planificació successòria ha de valorar aquest cost i buscar alternatives que el redueixin.

A Vilà Associats t’ajudem a aprofitar totes les possibilitats al teu abast per reduir al màxim el cost fiscal de la teva herència als teus hereus.

Empreses familiars: la millor gestió del relleu generacional

Els empresaris i professionals que són titulars d’empreses familiars disposen de bonificacions en l’impost de successions i donacions.

A Vilà Associats assessorem els nostres clients perquè la seva empresa sobrevisqui la factura fiscal derivada de passar el relleu als hereus.

Donacions en vida: amortització de costos

Donar part del patrimoni en vida és una bona opció per reduir el cost fiscal que suposa transmetre el patrimoni als hereus.

El nostre despatx ofereix un assessorament expert en la valoració dels efectes fiscals d’aquest tipus de donació.


IMPUGNACIÓ D’HERÈNCIES

Un hereu pot impugnar un testament si detecta que el document presenta errors. Per exemple, que el testament no hagi estat formalitzat davant notari amb el nombre suficient de testimonis, o bé que s’hagi redactat sota coacció d’un tercer. Un altra raó per a la impugnació d’un testament és la falta de capacitat mental del testador.

A Vilà Associats assessorem els nostres clients en el procés d’impugnació d’una herència, exposant de forma clara i transparent els riscos i el cost que suposa iniciar un procés d’aquest tipus.