QUÈ NECESSITES

necessites

“De quant temps disposo per regularitzar una herència?”

El termini perquè els hereus presentin la documentació, declarin i liquidin l’impost sobre successions i donacions és de sis mesos des de la data de defunció.

Abans de finalitzar el cinquè mes des de la data de defunció es pot demanar una pròrroga del termini per sis mesos més. La pròrroga comporta l’obligació d’abonar interessos de demora pels dies prorrogats.


“Com puc calcular el que em correspon de la legítima en una herència?”

La quantia de la legítima és la quarta part de la quantitat base que resulta d’aplicar les regles següents:

a) Es pren com a punt de partida el valor que els bens de l’herència tenen en el moment de la mort del causant, amb deducció dels deutes i de les despeses de l’última malaltia i de l’enterrament o l’incineració.

b) Al valor líquid resultant d’aplicar la regla del punt a, ha d’afegir-se el dels bens donats o alienats per altre títol gratuït pel causant durant els deu anys precedents a la seva mort, excloses les liberalitats d’ús. El valor dels bens que han estat objecte de donacions imputables a la legítima ha de computar-se, en tot cas, amb independència de la data de la donació.

c) El valor dels bens objecte de les donacions o d’altres actes dispositius computables és el que tenien en el moment de morir el causant, amb la deducció de les despeses útils sobre els bens donats pagats pel donatari i de l’import de les despeses extraordinàries de conservació o reparació, no causades per culpa seva, que ell hagi contribuït a pagar. En canvi, ha d’afegir-se al valor d’aquests bens l’estimació dels deterioraments originats per culpa del donatari que puguin haver disminuït el seu valor.

d) Si el donatari ha alienat els bens donats o si els bens s’han perdut per culpa del donatari, s’afegeix, al valor líquid que resulta d’aplicar la regla de la lletra a, el valor que tenen o haurien tingut en el moment de la mort del causant.

La quarta part del valor obtingut es divideix entre tots els fills. Si un d’ells hagués mort, la part d’aquest correspondria als seus descendents.


“Si accepto l’herència, seré hereu també dels deutes? Puc renunciar a una herència?”

Efectivament, l’acceptació d’una herència comporta fer-se càrrec també dels seus deutes i obligacions. Si el difunt deixa deutes hipotecaris o de crèdits que superen els actius, els hereus poden renunciar a l’herència. D’aquesta manera, no seran responsables dels deutes i obligacions de l’herència.

Una altra opció és limitar la responsabilitat dels hereus respecte dels deutes i les càrregues de l’herència a través de l’acceptació a benefici d’inventari.

Les renúncies a una herència s’han de fer davant de notari.

A Vilà Associats estem especialitzats en l’anàlisi de les càrregues d’una herència per veure’n la seva viabilitat.


“Quan hi ha una defunció, el banc cancel·la els comptes corrents? Com els puc desbloquejar?”

Efectivament, el banc bloqueja els comptes corrents de forma temporal i només la part del compte corrent de la qual fos titular la persona difunta. Per tal de desbloquejar-la, els hereus han de signar l’escriptura d’acceptació d’herència i tributar el corresponent impost sobre successions i donacions, gestió que efectuem amb la major rapidesa per tal que el client disposi dels comptes corrents operatius.


“Puc fer servir el patrimoni de l’herència per pagar les despeses de l’herència?”

En un primer moment, els hereu només poden fer servir el patrimoni de l’herència que reben en forma de diners i, una vegada acceptada l’herència, ja poden disposar de la resta de bens.


“Com puc calcular si és millor que rebi l’herència o canviar el patrimoni de nom en vida”

Per tal de desgranar quina és la situació més favorable, cal efectuar un estudi fiscal fent un doble supòsit de transmissió del patrimoni en vida o per successió amb la fiscalitat vigent en el moment.


“Tinc una empresa familiar. Què haig de fer perquè els meus fills gaudeixin de bonificacions quan heretin?”

Els empresaris i professionals que són titulars d’empreses familiars disposen de bonificacions en l’impost de successions i donacions. A Vilà Associats podem assessorar-te per tal d’aconseguir que la teva empresa sobrevisqui la factura fiscal derivada de passar el relleu als teus hereus.